* இச்சமயத்தில் உடலுக்கு ஓய்வு தேவை.

             * வெயிலில் அலைவதைத் தவிர்க்க வேண்டும்.

             * மருத்துவரிடம் உடனடியாகக் காண்பிக்க வேண்டும்.

             * வைட்டமின் பி அடங்கிய உணவை உண்ண வேண்டும்.

             * முறையான சிகிச்சையில் இரண்டு வாரத்தில் கட்டுப்படுத்திவிடலாம்.

             * திரவ உணவு எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும்.

அக்கி வந்தபின் காக்கும் முறைகள்

             * இச்சமயத்தில் உடலுக்கு ஓய்வு தேவை.

             * வெயிலில் அலைவதைத் தவிர்க்க வேண்டும்.

             * மருத்துவரிடம் உடனடியாகக் காண்பிக்க வேண்டும்.

             * வைட்டமின் பி அடங்கிய உணவை உண்ண வேண்டும்.

             * முறையான சிகிச்சையில் இரண்டு வாரத்தில் கட்டுப்படுத்திவிடலாம்.

             * திரவ உணவு எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும்.

கருத்துகள் இல்லை