* அக்கி சின்னம்மை

                  * ஹெர்பெஸ் சிம்ப்ளக்ஸ்

                  * இவ்விரண்டு வகைகளும் வலியை உண்டாக்கும். மருத்துவரிடம் ஆலோசித்து முறையான சிகிச்சை பெறவேண்டும்.

அக்கி வகைகள்

                  * அக்கி சின்னம்மை

                  * ஹெர்பெஸ் சிம்ப்ளக்ஸ்

                  * இவ்விரண்டு வகைகளும் வலியை உண்டாக்கும். மருத்துவரிடம் ஆலோசித்து முறையான சிகிச்சை பெறவேண்டும்.

கருத்துகள் இல்லை