உண்ண வேண்டிய உணவுகள் :

                   * கஞ்சி

                   * இளநீர்

                   * குளிர்ச்சியான உணவுகள்

                   * பால்

                   * நீர்மோர்

                   * கரும்புச்சாறு

                   * ஆப்பிள்

                   * ஆரஞ்சு

                   * திராட்சை

                   * சத்துமாவு

தவிர்க்கவேண்டிய உணவுகள் :

                    * இறைச்சி

                    * காரம்

                    * அதிக உப்பு

அக்கி வந்தபின் உண்ண வேண்டிய உணவுகள் மற்றும் தவிர்க்கவேண்டிய உணவுகள்

உண்ண வேண்டிய உணவுகள் :

                   * கஞ்சி

                   * இளநீர்

                   * குளிர்ச்சியான உணவுகள்

                   * பால்

                   * நீர்மோர்

                   * கரும்புச்சாறு

                   * ஆப்பிள்

                   * ஆரஞ்சு

                   * திராட்சை

                   * சத்துமாவு

தவிர்க்கவேண்டிய உணவுகள் :

                    * இறைச்சி

                    * காரம்

                    * அதிக உப்பு

கருத்துகள் இல்லை