* கோதுமை உலகில் முதலில் பயிரிடப்பட்ட புல் வகையைச் சேர்ந்த தாவர வகைகளில் ஒன்றாகும்.


                 * இதன் தாயகம் மத்திய கிழக்கின் லிவான்ட் பிரதேசம் மற்றும் எத்தோப்பிய உயர்நிலங்களாகும். எனினும் இன்று கோதுமை உலகெங்கும் பயிரிடப்படுகிறது.


                 * இது உலகில் மக்காச்சோளம், அரிசிக்கு அடுத்து மூன்றாவதாக அதிகம் பயிரிடப்படுகிறது.


                 * கி.மு.7000 ஆம் ஆண்டிலிருந்தே இந்திய துணைக்கண்டம், கோதுமை மற்றும் பார்லி ஆகியவற்றைப் பயிரிட்டு வந்தது.


                 * கோதுமை  ஒரு மித வெப்பமண்டலப் பயிராகும். கோதுமை வளரக் குளிர்ந்த காலநிலைத் தேவைப்படுகிறது.


                 * தமிழகத்தில் நீலகிரி, கொடைக்கானல், சேர்வராயன் மலை, ஏற்காடு, ஜவ்வாது மலை பகுதிகளில் கோதுமை பயிரிடப்படுகிறது.

கோதுமை வரலாறு

                 * கோதுமை உலகில் முதலில் பயிரிடப்பட்ட புல் வகையைச் சேர்ந்த தாவர வகைகளில் ஒன்றாகும்.


                 * இதன் தாயகம் மத்திய கிழக்கின் லிவான்ட் பிரதேசம் மற்றும் எத்தோப்பிய உயர்நிலங்களாகும். எனினும் இன்று கோதுமை உலகெங்கும் பயிரிடப்படுகிறது.


                 * இது உலகில் மக்காச்சோளம், அரிசிக்கு அடுத்து மூன்றாவதாக அதிகம் பயிரிடப்படுகிறது.


                 * கி.மு.7000 ஆம் ஆண்டிலிருந்தே இந்திய துணைக்கண்டம், கோதுமை மற்றும் பார்லி ஆகியவற்றைப் பயிரிட்டு வந்தது.


                 * கோதுமை  ஒரு மித வெப்பமண்டலப் பயிராகும். கோதுமை வளரக் குளிர்ந்த காலநிலைத் தேவைப்படுகிறது.


                 * தமிழகத்தில் நீலகிரி, கொடைக்கானல், சேர்வராயன் மலை, ஏற்காடு, ஜவ்வாது மலை பகுதிகளில் கோதுமை பயிரிடப்படுகிறது.

கருத்துகள் இல்லை