* கோவைக்காய் கொடிவகை தாவரங்களில் ஒன்று. இதனை தொண்டைக்கொடி என அழைக்கின்றனர்.


                    * வேலிகள், தோட்டங்கள், காடுகளில் இந்த கொடி படர்ந்து காணப்படும்.


                    * இதன் பழங்கள் இனிப்பு, புளிப்பு, கசப்பு தன்மை கொண்டது.


                    * கோவையின் நிறத்தையும், வடிவத்தையும் கொண்டு இதனை பலவகையாகப் பிரிக்கின்றனர்.


                    * இதன் இலை, காய், வற்றல், தண்டு, கிழங்கு அனைத்தும் மருத்துவப் பயன் கொண்டவை 

கோவக்காய் வரலாறு

                    * கோவைக்காய் கொடிவகை தாவரங்களில் ஒன்று. இதனை தொண்டைக்கொடி என அழைக்கின்றனர்.


                    * வேலிகள், தோட்டங்கள், காடுகளில் இந்த கொடி படர்ந்து காணப்படும்.


                    * இதன் பழங்கள் இனிப்பு, புளிப்பு, கசப்பு தன்மை கொண்டது.


                    * கோவையின் நிறத்தையும், வடிவத்தையும் கொண்டு இதனை பலவகையாகப் பிரிக்கின்றனர்.


                    * இதன் இலை, காய், வற்றல், தண்டு, கிழங்கு அனைத்தும் மருத்துவப் பயன் கொண்டவை 

கருத்துகள் இல்லை