* சுரைக்காய் உணவாகப் பயன்படும் ஒரு வெப்பமண்டல கொடிவகை தாவரமாகும்.


                   * சுரைக்காயின் தாயகம், ஆப்பிரிக்கா என்று கூறப்படுகிறது.


                   * உலகில் மனிதனால் பயிரிடப்பட்ட முதல் தாவரங்களுள் சுரைக்காயும் ஒன்று.


                   * தொடக்கத்தில் இது உணவுக்காகப் பயிரிடப்படவில்லை.இதன் காய்கள் நீர்கலன்களாகப் பயன்பட்டன.


                   * தற்காலத்தில் இது உலகெங்கும் உணவாகப் பயன்படுகிறது.

சுரைக்காய் வரலாறு

                   * சுரைக்காய் உணவாகப் பயன்படும் ஒரு வெப்பமண்டல கொடிவகை தாவரமாகும்.


                   * சுரைக்காயின் தாயகம், ஆப்பிரிக்கா என்று கூறப்படுகிறது.


                   * உலகில் மனிதனால் பயிரிடப்பட்ட முதல் தாவரங்களுள் சுரைக்காயும் ஒன்று.


                   * தொடக்கத்தில் இது உணவுக்காகப் பயிரிடப்படவில்லை.இதன் காய்கள் நீர்கலன்களாகப் பயன்பட்டன.


                   * தற்காலத்தில் இது உலகெங்கும் உணவாகப் பயன்படுகிறது.

கருத்துகள் இல்லை