* முருங்கைக் காய் நீளமான அளவில் தடி போன்ற வடிவில் இருக்கும். இதன் உயிரியல் பெயர் முருங்கா ஓலிஃபேரா.


                  * முருங்கைக்காய் மரவகையைச் சேர்ந்தது. இது 30 அடி உயரம் வரை வளரக்கூடியது.


                  * முருக்கக்காய் முதலில் இமயமலை அடிவாரம், பாக்கிஸ்தான் மற்றும் ஆப்கானிஸ்தானில் பயிரிடப்பட்டிருந்தது.


                  *  தற்போது தமிழ்நாடு, ஆந்திரா மற்றும் கர்நாடகாவில் அதிகமாகப் பயிரிடப்படுகிறது.


                  * முருங்கைமரம் வறட்சியைத் தாங்கக்கூடிய மரம் என்பதால் ஆப்பிரிக்காவிலும், தெற்கு ஆசியாவிலும் முருங்கை உணவில் முக்கிய இடம் வகிக்கின்றது.

முருங்கைக்காய் வரலாறு

                  * முருங்கைக் காய் நீளமான அளவில் தடி போன்ற வடிவில் இருக்கும். இதன் உயிரியல் பெயர் முருங்கா ஓலிஃபேரா.


                  * முருங்கைக்காய் மரவகையைச் சேர்ந்தது. இது 30 அடி உயரம் வரை வளரக்கூடியது.


                  * முருக்கக்காய் முதலில் இமயமலை அடிவாரம், பாக்கிஸ்தான் மற்றும் ஆப்கானிஸ்தானில் பயிரிடப்பட்டிருந்தது.


                  *  தற்போது தமிழ்நாடு, ஆந்திரா மற்றும் கர்நாடகாவில் அதிகமாகப் பயிரிடப்படுகிறது.


                  * முருங்கைமரம் வறட்சியைத் தாங்கக்கூடிய மரம் என்பதால் ஆப்பிரிக்காவிலும், தெற்கு ஆசியாவிலும் முருங்கை உணவில் முக்கிய இடம் வகிக்கின்றது.

கருத்துகள் இல்லை